Avatar時事台

22950569859 b29608b9be k

陳國強先生,請你打破政黨壟斷,參選「超級區議會」功能組別

新任沙田區議員陳國強先生,令人最印象深刻表現,要數2012年,喺新界東立法會選舉論壇上,舌戰民建聯四眼仔,並大罵民建聯係EVIL PARTY;而今屆區議會選舉,佢更以無黨派身份爆大冷擊敗競逐連任嘅民建聯候選人,成為沙田區議員。 入正題,我希 … [繼續閱讀]