MK學者

scmp 26mar10 cf shen4 milm7694 14658099 400

歡欣送沈博

(筆者:此篇是「廢陶是怎樣煉成的」一文開首提及過的網文,較早前只曾在本人的FB張貼的。) 前言:之前講左好耐,阿沈博終於決定移民。雖然無耐前都話會留守到最後,不過算喇,佢肯走都算得上係功德,又或者佢覺得現在已經是最後啦。佢永遠都唔會錯,點都 … [繼續閱讀]