Image

立法會

三權分立全盤崩壞 弄權亂港必遭唾棄
18 小時 ago

三權分立全盤崩壞 弄權亂港必遭唾棄

律政司於週二緊急申請司法覆核,以推翻立法會主席對梁頌恆議員及游蕙禎議員再次宣誓的決定。經緊急聆訊後,法官拒絕頒佈禁制令,容許立法會主席繼續為梁、游兩人宣誓。但是,昨天早上建制派一眾立法會議員為了阻截兩人宣誓,不惜集體離場...Read More
沒有盡頭的輪迴
3 天 ago

沒有盡頭的輪迴

By  •  本地, 投稿
看到立法會開會第一天,因選主席一事令臉書一片哀怨,那些人說後悔的樣子真好笑,努力壓抑自己不要笑,明明心在淌淚,卻還是冷笑。活在煉獄已久,大家早已習以為常,一到選舉又選擇性失憶,對啊,到頭來,即使選舉怎樣不公平不公正,大家...Read More
對家討伐辱華誓言 反而確立香港民族
6 天 ago

對家討伐辱華誓言 反而確立香港民族

梁頌恒同游蕙禎兩位議員既宣誓,成為今個星期嘅人氣話題。海外華人異見人土劉仲敬就話,此舉係確立香港民族嘅分水嶺,以拙勝巧,一句髒話比起學者千言萬語更有號召力。劉翁將之比美西屬荷蘭嘅獨立運動:當時爭取獨立既荷裔貴族,向西班牙...Read More
宣誓窺探香江禮崩樂壞
1 週 ago

宣誓窺探香江禮崩樂壞

By  •  本地, 投稿
以前宣誓,無論係立法會議員就職宣誓,或者路人甲因唔同既事而去民政處既地區辦事處約個時間宣誓,只要肯讀哂內容,一字都不錯,無加無減,就大功告成。 我都鳩宣過幾次,次次都讀到又快又唔準。 時至今時今日,監誓人員以為自己以為自...Read More
面對暴政不應懼 挺身而出救香港
1 週 ago

面對暴政不應懼 挺身而出救香港

新一屆立法會任期於今天開始,但公義沒有隨著新的開始而到來,反而更被極權政府及其爪牙踐踏。保皇派議員漠視立會規條,強推不符合資格的梁君彥成為立法會主席,漠視程序公義。本組織強烈譴責三十八位保皇黨議員,投票支持港人身份未明的...Read More
曾鈺成「祝福香港」一席話嘅意思
3 個月 ago

曾鈺成「祝福香港」一席話嘅意思

By  •  本地, 投稿
本屆議會終於結束,除左終於拉倒醫改,繼網廿三之後,再一次公民社會勝利之外,曾鈺成臨別之言亦備受注目。除左必然成為經典果段soundbite(「祝福香港,香港一定要贏。」)之外,曾主席另外有兩句話,值得分析。 第一,「能夠...Read More
郭家麒摑了楊岳橋一巴
3 個月 ago

郭家麒摑了楊岳橋一巴

By  •  本地, 投稿
任何抗爭或談判,若要對方屈服,上策當然以理服人。如果對方不聽道理,你至少要有籌碼在手,要麼兵臨城下,要麼有對方的把柄在手,方可迫使對方讓步。然而,立法會就醫委會改革方案以大比數通過了二讀,郭家麒議員卻寫信並以近乎哀求的口...Read More
留名睇泛民保護我地既醫療安全
3 個月 ago

留名睇泛民保護我地既醫療安全

By  •  本地, 投稿
議會程序懶人包:修定《醫生註冊條例》既草案上星期五二讀通過,代表立法會原則上支持草案。依家議會既過程叫全體委員會,係立法會辯論議案既修正案;正常黎講,修正案辯論完成之後,議會將就逐條修正案表決。到修正案完成表決後,議會則...Read More
泛民議員請不要在沙灘建沙城堡
3 個月 ago

泛民議員請不要在沙灘建沙城堡

By  •  本地, 投稿
不只是醫生,作為一個長期病病人,醫生註冊條例修訂草案絕對我們生命攸關的重要事件。連帶先前已經開始的收緊殘疾津貼申請的陰謀,這兩件事真的是害死我們。為什麼我會覺得收緊殘津申請認為是陰謀呢?殘津的申請是醫生給予的許可,據我所...Read More