Image

黃家強

黃家強,請你收皮吧啦
3 年 ago

黃家強,請你收皮吧啦

By  •  本地, 投稿, 音樂
由黃家強名字出碟的”Be Right Back”開始,嗰一首”驚恐症”,真係嚇撚死好多Beyond Fans,攪到佢D碟個銷售數字見唔到光,唔係有家駒光環罩足十幾年,個數字...Read More