Image

麻將

一定要打麻將
1 年 ago

一定要打麻將

早幾日有大學準備搞個聯校麻雀大賽,引起廣泛支持,當然都有啲網絡耆英議論紛紛。學生打麻雀其實一直都有,而招惹關注則可以追溯到上年,有中大學生喺校園嘅百萬大道打夜牌,引起公眾嘩然,可謂平地一聲雷。 好多人都鐘意指指點點,話後...Read More