Image

鐵血的孤兒

最接近人性的高達動畫:鐵血的孤兒
3 年 ago

最接近人性的高達動畫:鐵血的孤兒

筆者係高達動畫迷,絕大部份嘅高達動畫我都有睇過(除左某幾部真係提唔起興趣去睇)。講好睇嘅其實好多都唔差,但如果要講最觸動到我感覺,令我最感受到人性嘅,鐵血的孤兒一定係代表作。佢唔似UC系列講果種改變世界同人類進化嘅方式,...Read More