Image

討論區

鞭屍

By  •  生活文化
鞭屍,乃中國傳統也,古為侮辱死者,今為挖昔日討論區失言嘲笑。 古代是以鞭屍怒報私怨或極權酷術,以驚嚇世人之效,約束違背道德之行為。中國周朝,楚平王枉殺了子胥父親伍奢、兄長伍尚,《史記·伍子胥列傳》曰;「及吳兵入郢,伍子胥...Read More