Image

籃球場

男兒當入樽
3 年 ago

男兒當入樽

浪費土地資源嘅空置率高嘅休憩設施,尤其係籃球場,必須再規劃,一係冇人用/少人用就拆,一係就用綜合運動大樓解決問題。擠出嚟嘅地方就算唔起樓,都應該與時並進,興建其他休憩設施。由於天然地理地質問題規限,香港土地資源嚴重不足,...Read More