Polymer讀者都睇得明既簡易西史入門第二集:皇帝VS教宗-敘任權鬥爭

上集講到962年第一位神聖羅馬帝國皇帝奧圖一世頒布左<奧托特權>確認教皇國係教宗私產但又要教宗同時效忠於神聖羅馬帝國皇帝。 教廷完全成為左神聖羅馬帝國分封既諸侯,當時既教宗利奧八世意識到長此落去教廷必成神聖羅馬帝國皇帝既傀儡,咁 … [繼續閱讀]

Polymer 讀者都睇得明既簡易西史入門第一集: 從唔神聖既羅馬帝國到神聖既羅馬帝國

Polymer 讀者都睇得明既簡易西史入門第一集:從唔神聖既羅馬帝國到神聖既羅馬帝國 係公元前七世紀亞平靈半島中部有對狗娘養既兄弟羅慕路斯同雷穆斯,佢地係台伯河邊七座山既中間建立起佢地既城市。然後羅慕路斯為左呢座城命名權殺左雷穆斯,從此呢座 … [繼續閱讀]