Image

第二十四屆香港理工大學學生會幹事候選內閣

「理賢」專訪-理立於亂 賢航於世
2 年 ago

「理賢」專訪-理立於亂 賢航於世

候選會長 梁學斌 (BEN) 建築工程及管理學(榮譽)理學士學位 三年級 候選內務副會長 袁曉鋒 (LEO) 放射學(榮譽)理學士學位 三年級 候選外務副會長 潘凱軒 (PRINT) 社會政策及行政(榮譽)文學士學位 一...Read More