Image

第一代香港人

點解啲上一代咁煩?- 由舞台劇講起
2 年 ago

點解啲上一代咁煩?- 由舞台劇講起

By  •  本地, 投稿
有人講過,八九十後係被孤立的一代。呢句說話令我思考咗好耐,代溝係必然會存在嘅,但係點解呢一代會直情變咗孤立呢?又或者應該問,點解我哋呢一代會覺得被孤立呢?而其實所謂嘅孤立又存唔存在? 我先唔直接答你,我用例子答你。筆者曾...Read More