Image

瘋狂

喺最撚痴線嘅時代,做最撚正常嘅嘢
2 年 ago

喺最撚痴線嘅時代,做最撚正常嘅嘢

By  •  本地, 投稿
香港正處於一個瘋癲得令人透不過氣的時代! 談論乃至口頭鼓吹「港獨」,理應受言論自由保障,中聯辦法律部部長王振民卻大言不慚,指「港獨」本身已違反《基本法》及本地法律,提倡者可能犯法。 敢問王部長,鼓吹「港獨」觸犯哪條具體香...Read More