Image

烏克蘭

烏克蘭文化自我之形成(二):如何區隔兩個相似的文化
3 年 ago

烏克蘭文化自我之形成(二):如何區隔兩個相似的文化

By  •  國際, 投稿
儘管烏克蘭長期受蘇聯迫害,難以出現大型政治運動,然而一旦有機會反抗,彼等就會爆發武裝革命。即使失敗,彼等依然在海外抗爭,直到1991年蘇聯解體為止。彼等不斷的施壓是有效的。為了防止烏克蘭人倒向支持烏克蘭民族主義,戰後之蘇...Read More
烏克蘭文化自我之形成(一):蘇聯時期的烏克蘭化與俄羅斯化
3 年 ago

烏克蘭文化自我之形成(一):蘇聯時期的烏克蘭化與俄羅斯化

By  •  國際, 投稿
在獨裁統治下,少數文化社群或非當權之文化社群,若非在執政集團內,則有機會受威脅。獨裁政權為了維持統治,經常打壓異見聲音,而少數文化社群則有機會成為被迫害之對象。獨裁政權要保持社會足夠「單一」,所以要統一語言、統一信仰、統...Read More

烏克蘭的亂局 一百年的硝煙

By  •  國際
7月17日,馬來西亞航空MH17班機途經烏克蘭東部時,被親俄羅斯武裝份子以山毛櫸地對空飛彈擊落,全機共298人悉數罹難。馬航事故之於荷蘭,比911恐襲之於美國有過之而無不及。近1700萬人口中,有193名國民罹難。與91...Read More
克里米亞 – 烏俄兩國之角力場(下)
4 年 ago

克里米亞 – 烏俄兩國之角力場(下)

By  •  國際
隨著全民公投日子臨近,克里米亞政府對外公佈更多有關全民公投的資料,例如投票選項:一是立即與俄羅斯統一,二是恢復1992年獨立憲法賦予議會投票加入俄的權力。烏克蘭臨時總統亞歷山大‧圖奇諾夫稱這場「入俄」公投是一場「騙局」...Read More
克里米亞 – 烏俄兩國之角力場(上)
4 年 ago

克里米亞 – 烏俄兩國之角力場(上)

By  •  國際
烏克蘭克里米亞局勢持續緊張,俄羅斯西部軍區於3月4日(周二)該國西南部軍區近裏海進行大規模防空演習,美國海軍驅逐艦「特魯斯頓號」到黑海,與羅馬尼亞、保加利亞進行聯合軍演。當烏克蘭前總統亞努科維奇出走俄羅斯前,克里米亞原...Read More