Image

李顯龍

同其他城邦比較 香港就係多咗班刁民
1 年 ago

同其他城邦比較 香港就係多咗班刁民

By  •  本地, 國際
假設有高官嘅細佬妹係FB爆大鑊。佢地話自己做緊高官嘅阿哥,企圖用自己嘅職權推翻父親嘅遺囑,想要搶走父親生前故居。細佬妹甚至聲稱大嫂係父親逝世果刻,偷走父親遺物,又聲稱自己人身安全已經受到威脅。如果件事發生係香港,社會會有...Read More