Image

本土政治

梁振英時代 我地到底學到咩?
2 年 ago

梁振英時代 我地到底學到咩?

By  •  本地, 投稿
自2012年以來,香港政府揭發我城體制原來存在缺撼:繼承自殖民地時代既政府,公權力極大。以前唔發覺係因為政府首長,無論係最後幾任總督,定係首兩任既行政長官,都未有用盡法律上既權力,公民社會同經濟社會感覺到既壓力比較細。依...Read More