Image

呀婆泳衣

上載呀婆泳衣,To Be,Or Not To Be?
2 年 ago

上載呀婆泳衣,To Be,Or Not To Be?

新讀者不要誤會,將軍不打算探討應否上載閣下婆婆泳衣照。只是延續出賣女生A系列,之前提到她樣靚身材正但宅到無異性緣無仔Approach(為保命,巡例賣口乖,咁主觀嘅野自己Stalk女生A去判斷,Okay?)前文講過要被人見...Read More