Image

保險

收息穩陣的股票掛鈎產品?
9 個月 ago

收息穩陣的股票掛鈎產品?

不少客戶都會問道:銀行除了基金、保險究竟還有沒有什麼產品呢?「唔夠膽追入股票?想收息高過藍籌股?價格穩定每月收息?咁呢個工具就岩晒你啦」一般銀行的產品可以簡單分為長、中、短線的產品,保險是長線的話,基金可以算是為中線(炒...Read More