Image

三個世界

瑞士係第三世界國家
3 年 ago

瑞士係第三世界國家

冇錯瑞士係第三世界國家,咁又有乜出奇? 你撳得嚟睇,大概係因為你覺得瑞士同你本身對「第三世界國家」嘅認知有多少出入。講到第三世界國家,好多人都會諗起,窮,亂,戰禍,貪污,同營養不良嘅細路,但呢啲係咪第三世界國家嘅界定因素...Read More