Image

About 3.5軟碟

成日玩單機嘅老餅,比cd-rom更落後
Latest Posts | By 3.5軟碟
香港本土利益與民主能否並存?淺談歸英派我見
3 年 ago

香港本土利益與民主能否並存?淺談歸英派我見

By  •  本地
由926初衷:民主社會,民眾自決–企圖推翻獨裁政府,公民提名特首候選人,一直與時並進,向著相反方向成長。 認為民智已達上限, 要醒嘅已經醒晒,唔醒就點都唔會醒 深信公民意識仍能成長 以上兩點又再發展出不同...Read More