Image

About 瘋子公社

一個長期糾纏於抑鬱症病人和正常人之間,而自己有強烈抑鬱傾向的女生
Latest Posts | By 瘋子公社
我好憎抑鬱症患者
2 年 ago

我好憎抑鬱症患者

冇錯,相信有唔少標題黨已經就我個咁富有歧視意味嘅標題鬧緊我唔係人,仲諗住寫信去平機會告我添。 但點解我會話我好憎抑鬱症患者呢? 除咗我本身係有好嚴重嘅抑鬱症傾向(冇醫生確診唔會用患上)之外,仲因為我係一個長期抑鬱症患者嘅...Read More
中學生談性 (一)
2 年 ago

中學生談性 (一)

中學的性教育是怎樣?是十分無聊的。 一般都是警察在周課會來學校舉辦講座,叫同學遇到非禮大叫不好,然後告訴你信任的人。又或者有護士姑娘向你介紹各種性病的病徵,暗示中學生性行為必定患上性病。我就讀宗教學校(會長黑箱作業那個辦...Read More
我的好老師
2 年 ago

我的好老師

新的學年開始了一段時間,大家都扮作正常,似乎沒人記得那個一躍而下的小師弟。他離去的那天,學校籠罩著一段低氣壓,每位老師都欲言又止,不停勸說學生不要做傻事,校方更刻意停課,讓班主任輔導學生,安撫學生的情緒。 而我的班主任,...Read More