Image

About 和平不理性 理性不和平

是撚但啦,簡乜介,like吓個page唔該晒 https://www.facebook.com/irrational.peace.hk/
Latest Posts | By 和平不理性 理性不和平
楊大狀,band 3好失禮你?好一句「我哋(香港)band 1 變band 3 」
2 年 ago

楊大狀,band 3好失禮你?好一句「我哋(香港)band 1 變band 3 」

話說筆者昨日睇100毛「新東補選 校際時事常識問答比賽」,睇到尾段5秒發言總結時聽到楊岳橋一句話「我哋(香港)band 1變band 3」(見link),當唐打個突,band 3就係差?band 3好失禮你? 筆者絕對相...Read More